Skip to main content

Alternativ musikkundervisnig

Musikk som utviklingsarena 
Eit tilbod for elevar med funksjonsvariasjonar og ulike tilpassa behov.
Det vi kallar alternativt musikkundervisning kan vere alt muleg, vi vil prøve å finne noko som kan engasjere eleven og som eleven trivast med.
At ein skiftar fag/instrument undervegs kan godt hende. Her må vi prøve og feile.
Det vil også verte nytta digitale verktøy som nettbrett, pc og trommer.
Eleven har einetimar, og undervisinga er lagt til kulturskulen på Reiten.
Det kan også kome på tale med samspel, gruppe/band, dersom det er interesse frå fleire.


Påmelding

Alternativ musikkundervisnig